kosten

De lidstaten zorgen ervoor dat producenten van de in deel E, afdeling I, van de bijlage bij deze richtlijn opgenomen kunststofproducten voor eenmalig gebruik, de kosten* dekken die voortvloeien uit de bepalingen inzake de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van Richtlijnen 2008/98/EG en 94/62/EG, alsook, voor zover zij nog niet onder die bepalingen vallen, de kosten voor:

  • de in artikel 10 van deze richtlijn bedoelde bewustmakingsmaatregelen betreffende die producten;
  • het inzamelen van afval van die producten dat in openbare inzamelsystemen wordt afgedankt, inclusief de kosten voor de infrastructuur en de exploitatie ervan en voor daaropvolgend vervoer en verwerking van dat afval, en
  • het opruimen van het zwerfafval van deze producten, en voor daaropvolgend vervoer en verwerking van dat zwerfafval.
  • At this stage it is the understanding that the Dutch Packaging Waste Fund (Afvalfonds Verpakkingen) will cover these costs. These costs will be passed on to the producers by way of packaging waste management contributions (fee’s).

Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat het Afvalfonds Verpakkingen deze kosten zal dekken. Deze kosten zullen aan de producenten worden doorberekend in de vorm van de afvalbeheerbijdragen.