eenmalige

Op grond van het cumulatieve gebruik van meerdere termen in artikel 3, punt 2, is vereist dat het product niet werd bedacht, ontworpen of in de handel gebracht om binnen zijn levensduur meerdere cycli te maken. Dit moet situaties uitsluiten waarin eindproducten als herbruikbaar*1 of voor meervoudig gebruik in de handel kunnen worden gebracht of verkocht zonder dat zij als zodanig zijn bedacht en ontworpen, of zonder dat zij in de handel worden gebracht als onderdeel van een systeem dat of een regeling die het hergebruik ervan waarborgt.

*1 Verpakking die is bestemd, is ontworpen en in de handel is gebracht om binnen haar levensduur verscheidene omlopen te maken door opnieuw te worden gevuld of gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij is ontworpen. De fysieke eigenschappen en kenmerken van herbruikbare verpakking moeten onder meer onder normaal te verwachten gebruiksvoorwaarden een aantal omlopen mogelijk maken. Gedetailleerde voorwaarden voor de naleving van deze eisen zijn opgenomen in de Europese geharmoniseerde norm EN 13429:2004 Verpakking — Hergebruik. Die norm bevat volgende eisen waaraan een verpakking moet voldoen om voor producthergebruik geschikt te worden beschouwd:

  • Het is de bedoeling dat de verpakking wordt hergebruikt (d.w.z. zij is met dat doel ontworpen, bedacht en in de handel gebracht).
  • De verpakking is ontworpen om binnen de levensduur ervan een aantal omlopen te maken.
  • De verpakking kan worden geleegd zonder noemenswaardige schade en zonder gevaar voor de integriteit van het product en de gezondheid en de veiligheid.
  • De verpakking kan opnieuw in goede staat worden gebracht, gereinigd, gewassen of gerepareerd, met behoud van het vermogen ervan om opnieuw te worden gebruikt voor het doel waarvoor zij was gemaakt.
  • Er zijn regelingen getroffen om hergebruik mogelijk te maken, d.w.z. er is een systeem voor hergebruik opgezet dat operationeel is.